صفحه نخست شرايط دعوت به همکاری ثبت نام پيگيري و رويت مشخصات يادآوري كد رهگيري ارتباط با ما


برای مشاهده نتایج آزمون کتبی اینجا را کلیک نمایید


بانک صادرات ایران به منظور تأمین نیروي انسانی مورد نیـاز خـود در تعـدادي از شهرسـتان هـا و شـهرهاي برخـی از استان ها براي تصدي در شغل بانکدار و بانکیار (تحویلدار)، از داوطلبان مرد و زن واجـد شـرایط بـه شـرح جـدول زیـر بر اساس ضوابط آیین نامه اسـتخدامی مربـوط، از طریـق آزمـون کتبـی ، مصـاحبه ، معاینـات پزشـکی و . . . بـا انعقـاد "قرارداد کار موقت" و "بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی" دعوت به همکاري می نماید.

برای مشاهده شرایط دعوت به همکاری اینجا را کلیک کنید
برای ثبت نام یا ویرایش اطلاعات اینجا را کلیک کنید


تاريخ هاي مهم
از ساعت 9 صبح مورخ 97/11/03
الی ساعت 24 مورخ 97/11/17
ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری
از ساعت 12 ظهر مورخ 97/11/23 دريافت كارت ورود به جلسه و برگه راهنماي آزمون
97/11/26 برگزاری آزمون کتبی راس ساعت 9 صبح
سایر مراحل متعاقبا اعلام خواهد شد
بانک صادرات ایران . کلیه حقوق محفوظ می باشد.